Regulamin konkursu Domodi Happy New You

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: ?Regulamin?) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Happy New You (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Domodi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 127, 54-440 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402177, NIP: 8943035743, REGON: 021762127, będąca właścicielem marki Domodi (dalej: Organizator).
 3. Konkurs organizowany jest w celu budowania świadomości i rozpoznawalności marki Domodi.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.
 5. Konkurs jest przeprowadzany za pomocą serwisu internetowego, dostępnego pod adresem URL: www.DomodiDays.pl (dalej: Domodi Days).
 6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2. Czas trwania Konkursu

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od chwili uruchomienia strony konkursowej w ramach Domodi Days w dniu 10 kwietnia 2017 r. do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00. W powyższym okresie możliwe jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
 2. Konkurs jest podzielony na 3 etapy:
  • Etap 1, który trwa od 10.04.2017 do 15.04.2017
  • Etap 2, który trwa od 16.04.2017 do 21.04.2017
  • Etap 3, który trwa od 22.04.2017 do 27.04.2017
 3. Na każdym z etapów Organizator publikuje nowe zadanie konkursowe. Po zakończeniu każdego z etapów Organizator poddaje ocenie otrzymane prace konkursowe i wybiera prace, które zostaną nagrodzone:
  • W Etapie pierwszym zostaną nagrodzone prace 6 uczestników.
  • W Etapie drugim zostaną nagrodzone prace 3 uczestników
  • W Etapie trzecim nagrodę główną otrzyma 1 uczestnik.
 4. Organizator publikuje wyniki do 3 dni roboczych od zakończenia etapu.

 

§3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: ?Uczestnik?) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w serwisie Facebook lub Instagram.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny takich osób. Przez ?pracowników? rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez ?członków najbliższej rodziny? rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

 

§4. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe (Praca konkursowa) i udostępnienie jej na prywatnym koncie Użytkownika w serwisie Facebook lub Instagram.
 2. Praca konkursowa musi spełnić następujące warunki:
  • Praca konkursowa musi zawierać hashtag #DomodiDays
  • Praca konkursowa musi być opublikowana jako post publiczny
  • Praca konkursowa musi zostać opublikowana na przynajmniej jednym z wymienionych serwisów: Facebook i Instagram.
 3. W celu wykonania Pracy konkursowej i zgłoszenia jej do Konkursu należy kolejno:
  • zapoznać się z zasadami konkursu dostępnymi w Regulaminie na Domodi Days;
  • udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe na prywatnym koncie Facebook lub Instagram w dniach 10.04.2017-28.04.2017 do godziny 12:00
  • opublikowany post (Praca konkursowa) powinien zawierać:
   • odpowiedź długą na maksymalnie 30 znaków, w kreatywny sposób interpretującą pytanie konkursowe
   • zdjęcie lub grafikę akcji
   • hashtag: #DomodiDays
  • Praca konkursowa przy publikacji na serwisach Facebook lub Instagram musi być oznaczona jako post publiczny.
  • Praca konkursowa zostaje wyświetlona w news feedzie ? zbiorze prac konkursowych zamieszczonym na Domodi Days.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji prac konkursowych na Domodi Days w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, a w szczególności usuwania treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub szkodliwych dla wizerunku marki.
 5. Niedozwolone jest w ramach Konkursu i w ramach korzystania z Domodi Days dostarczanie treści, w tym Prac konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:
  • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne
  • nawołujących do nienawiści ? w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną
  • obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
  • propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totalitarną;
  • godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
  • naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz prawa związane z ochroną wizerunku;
  • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
  • spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;
  • promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez Domodi sp. z o.o.;
  • zawierających antyreklamę przez Domodi sp. z o.o.
 6. Praca konkursowa, co do której Organizator ustalił na podstawie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości, że narusza ona zapisy ust. 4 powyżej, nie jest brana pod uwagę w Konkursie i nie będzie wyświetlana w Domodi Days.
 7. Uczestnik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie ? w przypadku przyznania nagrody ? oznacza rezygnację z nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby występującej z żądaniem, o którym mowa powyżej.
 8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac konkursowych, jednak w danej edycji może wygrać tylko jedną nagrodę.
 9. Jedna Praca konkursowa może być zgłoszona do Konkursu tylko raz.

 

§5. Nagrody i ich przyznanie 

 1. W Konkursie przyrzeczone są następujące nagrody:
  1. Za Etap pierwszy: 10 (dziesięć) nagród po 300 zł każda
  2. Za Etap drugi: 10 (dziesięć) nagród po 500 zł każda
  3. Za Etap trzeci: 1 nagroda główna: 2000 zł
 2. Nagrody wypłacane są w bonach na zakupy, zwane dalej Nagrodą.
 3. Zwycięzcy nagród ogłaszani będą maksymalnie do 3 dni roboczych po zakończeniu każdego Etapu Konkursu.
 4. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: ?Komisja?). Komisja dokona oceny zgłoszonych Prac konkursowych, a następnie wyłoni laureatów Konkursu, przy czym:
  1. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
  2. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani na nagrody innego rodzaju.
 5. Wyłonienie najlepszych Prac konkursowych dokonywane jest przez Komisję w oparciu o kryteria kreatywności, oryginalności i zgodności z tematyką Konkursu.
 6. Nagrody wydane zostają zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków płatnika.

 

§6. Wydanie nagród 

 1. Laureaci Konkursu będą ogłaszani przez Organizatora w odpowiedniej sekcji Serwisu Konkursowego na Domodi Days. Dodatkowo laureaci mogą zostać powiadomieni o wygranej za pomocą komentarza zamieszczonego przez markę Domodi pod pracą konkursową.
 2. Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest:
  • kontakt z Organizatorem mailowym poprzez wiadomość e-mail na adres: fashion.marketing[at]domodi.pl
  • potwierdzenie chęci odbioru Nagrody;
  • podanie danych teleadresowych niezbędnych do wydania Nagrody, w tym adresu w Rzeczypospolitej Polskiej do wysyłki Nagrody.
  • Potwierdzenie chęci odbioru nagrody i przekazanie danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości, wysłanej przez laureata do Organizatora. Potwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników.
 3. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w § 3 powyżej lub nie prześle w terminie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej, bądź odmówi przyjęcia Nagrody, laureat ten traci prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Jeżeli, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, wydanie laureatowi Nagrody okaże się niemożliwe, na skutek okoliczności leżących po stronie laureata, takich jak np. podanie nieprawidłowego adresu, nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 5. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty przesłania przez laureata wiadomości e-mail, zgodnie z ust. 2-3 powyżej.
 6. Dostarczenie Nagrody następuje przesyłką na koszt Organizatora (Organizator pokrywa koszt przesyłki na adres w Rzeczypospolitej Polskiej).
 7. Informacja o laureatach Konkursu zostanie opublikowana na Domodi Days oraz na stronie głównej Domodi pod adresem Domodi.pl.

 

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu lub Domodi Days mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres email: fashion.marketing[at]domodi.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 2. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną ? w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

 

§8. Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego Praca konkursowa wolna jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, praw chroniących wizerunek osoby trzeciej jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik Konkursu posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i zależne do Pracy konkursowej.
 2. W przypadku Prac konkursowych zawierających wizerunek Uczestnika Konkursu przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celach związanych z promocją i reklamą produktów wytwarzanych przez Organizatora. Organizator upoważniony jest w szczególności do rozpowszechniania wizerunku poprzez udostępnienie Pracy konkursowej za pośrednictwem serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook, a także poprzez inne serwisy społecznościowe, bądź strony internetowe należące bądź zarządzane przez Organizatora. W przypadku Prac konkursowych zawierających wizerunek osoby trzeciej Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia konkursowego oświadcza, że uzyskał na rzecz Organizatora zgodę tej osoby na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej w celach związanych z promocją i reklamą produktów wytwarzanych przez Organizatora i tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich ewentualnych roszczeń osoby trzeciej w związku z wykorzystaniem jej wizerunku w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. Organizator upoważniony jest w szczególności do rozpowszechniania wizerunku osoby trzeciej utrwalonego na Pracy Konkursowej poprzez udostępnienie Pracy Konkursowej za pośrednictwem serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook, a także poprzez inne serwisy społecznościowe, bądź strony internetowe należące bądź zarządzane przez Organizatora.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Domodi sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wydania Nagród, poinformowania o laureatach Konkursu na stronie głównej Organizatora, na DomodiDays, na fanpage?u Domodi.pl oraz na stronie wydarzenia Domodi Days na Facebooku, i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Organizator stosuje adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych dostarczanych przez Uczestników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem.
 2. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Domodi Days.
 3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.